Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, phụ thuộc loại sản phẩm và số lượng sản phẩm, cụ thể sẽ theo thỏa thuận giữa khách hàng với công ty trong hợp đồng